Опровержение

Авторски права
Юридически забележки


Клостърфрау разрешава зареждането, съхраняването и мултиплицирането на настоящето съдържание.

1. Съдържанието може да бъде използвано за информационни цели и не може да бъде използвано за продажба или разпространяване с търговски или политически цели.

2. Съдържанието не може да бъде променяно.

3. Знакът за авторски права трябва да се запази на всяко копие от пълната началната страница или части от нея.

Търговка марка

Всички споменати права, свързани с търговската марка са ексклузивно притежание на съответния притежател на правата.

Internet опровержение и описание

Тези Internet страници дават обща информация за компаниите в групата Клостърфрау. Те не осигуряват медицински или други съвети, нито инструкции за споменатите продукти. Ако имате специфични въпроси относно продуктите, моля свържете се с нас директно или се обърнете към Вашия лекуващ лекар или фармацевт. Полагаме всички усилия, за да Ви подсигурим детайлна осъвременена информация. Не можем да гарантираме пълнотата на осигурената информация. Не носим отговорност за щети, причинени от употребата на представената публикувана информация. Преди използването на нашите продукти, моля, прочетете инструкциите за употреба. Тези Internet страници може да съдържат и информация за трети страни и линкове към други Internet страници. Ако е възможно, това е указано. Не носим отговорност за информация, подадена от трети страни. Всички графики и информацията в тези страници са защитени с авторски права или други права за индустриална собственост. Запазваме си правото да променяме, добавяме и изтриваме съдържание, ако и когато сметнем за удачно.

Линкове

С решение от 12 май 1998г. Регионалният съд в Хамбург, Германия решава, че при предлагането на линкове може да се изисква известна отговорност за съдържанието страниците, към които водят тези линкове. Според Регионалния съд, това може да се избегне чрез ясно разграничаване от това съдържание. В нашите страници може да намерите линкове към други страници в Internet. За тези линкове се отнася следното: ясно подчертаваме факта, че нямаме отношение към дизайна и съдържание на страниците, към които имаме линкове. Следователно ясно се разграничаваме от съдържанието на всички страници, към които има линкове в нашия домейн. Тази декларация е валидна за всички линкове в нашия сайт и за съдържанието, към което водят различните банери.

© Copyright MCM Klosterfrau Vertriebs GmbH, Кьолн